Peter’s Photos: 2002-12-25 Christmas Photos

2002-12-25 Christmas Photos

01 Tree 02 Unwraping 03 Unwraping 04 Unwraping 05 Kay-Lee
06 Phone 07 Brendan 08 Brendan 09 Neil & Kay-Lee 10 Neil & Kay-Lee
11 Bee & Amy 12 Nana & Amy 13 Katherine & Santa 14 Katherine & Santa 15 Bee Kissing Santa
16 Sarah & Santa 17 Nikola & Santa 18 Iris Kissing Santa 19 Amy & Santa 20 Liz Kissing Santa
21 Jan Kissing Santa